หมายเลข IP ของเราเตอร์/เครื่องท่านขณะนี้คือ 3.236.143.154 และได้ถูกบันทึกไว้โดยระบบ เพื่อประโยชน์ในด้านการสอบกลับ โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีระยะเวลาการจัดเก็บ 120 วัน. Welcome To Next Byte Co., Ltd. Password User Name Company Password Company Code Your current IP Address is 3.236.143.154. The system has recorded this information for traceability purposes, and this information will be kept for a period of 120 days.